top of page

Strategické a koncepční dokumenty 

Evropský parlament (2023)
Obnova přírody (Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 12. července 2023 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o obnově přírody)
Do roku 2030 budou zahájena opatření na obnovu 20 % pevniny a mořských oblastí EU. Legislativní požadavek se postupně zvyšuje, aby do roku 2050 pokryl všechny degradované ekosystémy. Usnesení obsahuje také část o světelném znečištění.
V preambuli se mj. uvádí:

 
(44a) S větším využíváním umělého osvětlení se stalo významným problémem světelné znečištění. Mezi jeho zdroje patří vnější a vnitřní osvětlení budov, reklama, obchodní nemovitosti, kanceláře, továrny, pouliční světla a osvětlení sportovišť. Světelné znečištění je příčinou úbytku hmyzu. Světlo přitahuje mnoho hmyzu, avšak umělá světla pro něj mohou být smrtelná. Klesající populace hmyzu má negativní dopad na všechny druhy, které jsou na hmyzu závislé jako potravě nebo kvůli opylování. Někteří predátoři využívají této přitažlivosti ve svůj prospěch a ovlivňují potravinové sítě nečekanými způsoby.
 
PŘÍLOHA VII
SEZNAM PŘÍKLADŮ OPATŘENÍ NA OBNOVU PŘÍRODY UVEDENÝCH V Čl. 11 ODST. 8
(30) Zastavit, omezit nebo napravit znečištění ve všech ekosystémech způsobené léčivými přípravky, nebezpečnými chemickými látkami, komunálními a průmyslovými odpadními vodami a dalšími odpady včetně odpadků a plastů, jakož i světelné znečištění.
 
Pozn. Respektuje světlo jako rovnocený “polutant” (i když veřejnost uvažuje o znečištění obvykle jen v materiální rovině).

Ministerstvo zdravotnictví České republiky (2020)
Zdraví 2030 (na základě usnesení vlády ČR č. 743/2020)
Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v ČR do roku 2030, viz str. 35.

České předsednictví v Radě EU (2022)
Brněnská výzva na snížení světelného znečištění v Evropě
Výzva členským státům EU a Evropské Komisi, aby uznaly světelné znečištění jako zdroj obav a dalšího tlaku na životní prostředí a lidské zdraví, a aby zvážily, jak nejlépe na tuto problematiku zareagovat na evropské nebo národní úrovni.

bottom of page